IZABELA SOBIESZCZAŃSKA

IZABELA SOBIESZCZAŃSKA

mediator

tel. 509 011 425​

Wykształcenie: mgr socjologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Szkolenia: z prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz karnych i cywilnych w Stowarzyszeniu Mediatorów PACTUS; wpisana na listę stałych mediatorów i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w sprawach karnych i wykroczeniowych w Sądzie Okręgowym w Płocku; wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w sprawach karnych i na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie; kurs Sądowy Kurator Społeczny 2010 prawo i praktyka, warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych z zakresu rozpoznawania zachowań narkotykowych oraz zasad postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem narkotyków, szkolenia prawne nt. skutecznego stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szkolenia jak pracować z osobami stosującymi przemoc – w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Doświadczenie: Od ponad 10 lat pełni funkcję kuratora społecznego dla dorosłych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, a wcześniej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa; Pracowała na rzecz osób wykluczonych społecznie w Fundacji Pomocy Bezdomnym i Bezrobotnym „Domus et Labor”

Informacje dodatkowe: Członek Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS w Łodzi. Zajmuje się prowadzeniem mediacji w sprawach rodzinnych oraz sprawach karnych i cywilnych. Jako mediator pomaga zwaśnionym stronom w samodzielnym dochodzeniu do porozumienia. Osiągnięte porozumienie umożliwia zaspokojenie interesów obydwu stron, może pomóc chronić przed eskalacją konfliktów w przyszłości i mieć wpływ na poprawę wzajemnych relacji dla dobra stron, a szczególnie dobra ich dzieci (w przypadku konfliktu między małżonkami).

ZAPISY TEL.: 509 011 425